رزومه من

کارشناسی ارشد:

مهندسی کامپیوتر نرم افزار- موضوع پایان نامه - ارزیابی و مدلسازی قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم
استاد راهنما: دکتر احمد پاطوقی

عضو هیات علمی طرح سربازی دانشگاه جامع علمی کاربردی